ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Ο.Α.Γ

Δικαίωμα χρήσης των γηπέδων τένις του Ο.Α.Γ έχουν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του.

Ώρες λειτουργίας των γηπέδων είναι 8:00 έως 22:00 (χειμερινή ώρα) και 8:00 έως 23:00 (θερινή ώρα).

Ο χρόνος άσκησης στα γήπεδα είναι 60 λεπτά για μονό παιχνίδι και 90 λεπτά για διπλό αντίστοιχα.

Άσκηση στο γήπεδο γίνεται με κράτηση (booking) με προϋποθέσεις και όρους ως ακολούθως :

-Κρατήσεις γίνονται στην γραμματεία μέχρι τις 14:00 και 48 ώρες πριν και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο.

-Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό booking ανά μέλος και κανένας περιορισμός εάν κάποιος θέλει να παίξει μονό η διπλό οποιαδήποτε ημέρα.

-Τα μέλη πρέπει να δηλώνουν κατά την κράτηση την πρόθεση τους για άσκηση σε μονό η διπλό και να δίνουν υποχρεωτικά το όνομα του δεύτερου μέλους σε μονό η των τριών από τα μέλη σε περίπτωση διπλού.

-Με ευθύνη της γραμματείας το πρόγραμμα κρατήσεων κάθε ημέρας αναγράφεται στον πίνακα άσκησης.

-Σε περίπτωση μεγάλης ζήτησης προτεραιότητα έχει το μέλος το οποίο δεν έχει κάνει booking την τρέχουσα εβδομάδα.

-Οι ώρες κράτησης που συμφωνούνται με την γραμματεία σχετίζονται πάντα με το πρόγραμμα απασχόλησης των γηπέδων όπως αυτό διαμορφώνεται καθημερινά από τις καιρικές συνθήκες, την συντήρηση τους και τα πιθανά κενά.

-Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να παρευρίσκονται στους χώρους του Ομίλου κατά την συμφωνηθείσα για άσκηση ώρα. Σε περίπτωση αργοπορίας το γήπεδο παραμένει στην διάθεσή τους για 10 λεπτά. Ο χρόνος αυτός των 10΄ θεωρείται χρόνος άσκησης ,αρχίζει δε να μετράει από την στιγμή περάτωσης της συντήρησης του γηπέδου.

-Εάν μέλος που έχει κάνει κράτηση δεν προσέλθει για άσκηση κατά τη συμφωνηθείσα ώρα ,ενώ οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν είναι υποχρεωμένο να καταβάλει α) το αντίτιμο για την κράτηση οπωσδήποτε και β) το αντίτιμο για την χρήση του γηπέδου εφόσον το γήπεδο δεν απασχολήθηκε από άλλα ενδιαφερόμενα μέλη.

-Ακύρωση κράτησης από μέλη μπορεί να γίνει μέχρι δύο ώρες πριν την συμφωνηθείσα ώρα άσκησης στην γραμματεία. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις τα μέλη δεν επιβαρύνονται με σχετικές χρεώσεις.

-Μέλη που έχουν ασκηθεί στα πλαίσια δικής τους ή και όχι κράτησης, δεν μπορούν να ασκηθούν και στα πλαίσια οποιασδήποτε κράτησης κατά την ίδια ημέρα . Μπορούν όμως να εγγραφούν στον πίνακα σαν ήδη ασκηθέντες και να ακολουθήσουν τη σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή προκύπτει από τον πίνακα.

Σε περίπτωση κενών απασχόλησης από το πρόγραμμα κρατήσεων των γηπέδων, τα μέλη μπορούν να κάνουν χρήση αυτών «βάσει προτεραιότητας», ως ακολούθως:

-Κανένα μέλος δε μπορεί να ασκηθεί αν δεν έχει γραφεί το όνομα του από την γραμματεία το όνομά του στον πίνακα «άσκησης».

-Για την εγγραφή πρέπει να είναι παρόντα και τα δύο μέλη οπωσδήποτε εάν πρόκειται για άσκηση σε μονό ή 3 εκ των 4 για άσκηση σε διπλό εγγράφοντας απαραίτητα και το όνομα του τέταρτου μέλους. Σε περίπτωση αργοπορίας 10 λεπτών, έστω και ενός από τα 4 εγγραφέντα μέλη, ο χρόνος περιορίζεται σε 60 λεπτά.

-Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο, αυτό παραχωρείται στους πρώτους εν σειρά εγγραφέντες για μονό ή διπλό που είναι άπαντες παρόντες. Οι απουσιάσαντες μπορούν να ασκηθούν εφόσον ξαναγράψουν τα ονόματά τους τελευταία στη σειρά αναμονής μη ασκηθέντων του πίνακα άσκησης.

-Μόλις λήξει ο χρόνος άσκησης των μελών (με κράτηση ή προτεραιότητα), όπως αυτός αναγράφεται στον «πίνακα άσκησης» με συνεργασία συντηρητή-γραμματείας, τα μέλη υποχρεούνται να σταματήσουν άμεσα την άσκηση και να αποχωρήσουν από το γήπεδο, βοηθώντας έτσι την όσο το δυνατό καλύτερη τήρηση του προγράμματος άσκησης.

-Σε περίπτωση λήξης του χρόνου άσκησης σε μονό ή διπλό ( με κράτηση ή προτεραιότητα) και μη υπάρξεως άλλων ενδιαφερομένων να ασκηθούν, τα μέλη μπορούν να συνεχίζουν την άσκησή τους μέχρι την εμφάνιση άλλων μελών που επιθυμούν να ασκηθούν και να εγγράψουν τα ονόματά τους στον «πίνακα άσκησης».

-Δεν επιτρέπεται η αναγραφή ονόματος μέλους ήδη ασκηθέντος στη στήλη των μη ασκηθέντων μελών. Ο χωρισμός της ημέρας σε δύο περιόδους ισχύει μόνο για όσα μέλη ασκήθηκαν την πρωινή περίοδο αλλά βάσει προτεραιότητας. Αυτά τα μέλη θεωρούνται για την απογευματινή περίοδο μη ασκηθέντα και μπορούν να επανεγγραφούν στον πίνακα άσκησης στην αντίστοιχη στήλη.

-Τα μέλη έχουν το δικαίωμα άσκησης όταν και σε όσα γήπεδα είναι από προπονήσεις αθλητών και μαθητών. Τα προγράμματα προπονήσεως/απασχόλησης γηπέδων από σχολές θα είναι λεπτομερώς γραμμένα στον πίνακα άσκησης με ευθύνη της γραμματείας, μετά από σχετική ενημέρωσή της από προπονητές και τον έφορο σχολών. Σε όσες περιπτώσεις η απασχόληση των γηπέδων για τις προπονήσεις είναι μεγαλύτερη από την καθορισμένη, λόγω ειδικών αναγκών (προετοιμασίας για αγώνες κ.τ.λ.), τα μέλη θα ενημερώνονται εγκαίρως με σχετική ανακοίνωση.

-Τα μέλη μπορούν να προσκαλούν μη μέλη (φιλοξενία) δύο φορές την εβδομάδα η μέχρι 3 φορές τον μήνα.

-Μέλη και αθλητές του ομίλου μπορούν να παίζουν μαζί μόνο σε ώρες μη αιχμής.

-Μέλη που κάνουν κράτηση ή εγγράφονται για άσκηση σε μονό μπορούν να ασκηθούν σε διπλό μόνο 60 λεπτά.

-Επιλογή γηπέδων για άσκηση είτε με κράτηση είτε με προτεραιότητα γίνεται μόνο από την γραμματεία.

-Σε περίπτωση προγραμματισμένης διεξαγωγής αγώνων όλα τα γήπεδα διατίθενται στους αγώνες. Τα μέλη θα ενημερωθούν από ανακοίνωση μία εβδομάδα πριν ή και νωρίτερα.

-Απαγορεύεται η χρήση των γηπέδων από τα μέλη σε περιπτώσεις που ο αρμόδιος συντηρητής, σαν απολύτως αρμόδιος, κρίνει ότι θα προκληθεί ζημιά σε αυτά λόγω καιρικών συνθηκών(παγετός, ισχυρή βροχή, άνεμοι κτλ.) ή αποφασίζει τη διακοπή χρήσης από τα μέλη για αποκατάσταση ζημιών στις επιφάνειες των γηπέδων. Ο χρόνος αποκατάστασης θεωρείται νεκρός χρόνος και λήξη της άσκησης μετατίθεται ανάλογα.

-Σε ώρες αιχμής που παίζουν όλα τα γήπεδα και ο συντηρητής δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει άμεσα, για την καλύτερη λειτουργία των γηπέδων πρέπει τα μέλη να αναλάβουν μόνα τους το στρώσιμο του γηπέδου και ο συντηρητής το βρέξιμο.

-Η άσκηση των μελών πρέπει να γίνεται πάντα με αθλητική τεννιστική περιβολή ( σορτ, μπλούζα, φόρμα).

-Σε περίπτωση διένεξης των μελών, υπεύθυνος είναι ο έφορος τάξης στον οποίο και πρέπει πάντα να απευθύνονται ή απουσία του σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

-Ο παραπάνω κανονισμός απευθύνεται στα μέλη του Ο.Α.Γ τα οποία με την άριστη διαγωγή τους , την υποδειγματική εμφάνιση τους και το υψηλό επίπεδο κοσμούν τον Ο.Α.Γ ,η τήρηση δε, επαφίεται στους ίδιους.

-Μετά από εύλογο χρονικό διάστημα της λειτουργίας των γηπέδων ,το Δ.Σ έχει το δικαίωμα της μερικής αναθεώρησης όρων του παρόντος κανονισμού.

Το Δ.Σ

Του Ο.Α.Γ